Plačilo vrtca

Plačilo staršev za programe v vrtcih je določeno z Zakonom o vrtcih (100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU) in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUPJS).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS 62/10 in 40/11) določa pravico do znižanega plačila za programe vrtcev. Starši uveljavljate znižanje plačila pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. Vlogo vložite osebno, po pošti ali elektronsko. Centri za socialno delo določajo plačilo staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede glede na materialni položaj. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Staršem, ki ne uveljavljajo
znižanega plačila (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je otrok vključen. Več podrobnosti o določanju pravice do znižanega plačila vrtca si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Dodatne informacije glede plačila vrtca lahko dobite v računovodski službi v OŠ Šentjernej na telefonski številki 07 33 74 912.