Pomembne informacije glede vpisa in izpisa otrok

Otroke vpisujemo in sprejemamo v vrtec skozi celo leto na osnovi vloge, ki jo starši oddajo osebno, po pošti ali v nabiralnik vrtca. Vrtec enkrat letno objavi javni razpis-vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki je objavljen na spletni strani vrtca, oglasnih deskah vrtca ter v Šentjernejskem glasilu.

Pogoj za vključitev: 

Vrtec lahko sprejme otroka ob dopolnjeni starosti, ki je najmanj 11 mesecev ter ob pogoju, da starši zanj ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Otroke novince sprejemamo v vrtec s 1. septembrom, med letom pa le v primeru prostega mesta v oddelku. Starši morajo pred vključitvijo predložiti potrdilo s strani pediatra, iz katerega je razvidno, da je otrok cepljen v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (51.a člen Zakona o nalezljivih boleznih).

Zakon o nalezljivih boleznih:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433

Prejete vloge so točkovane po posameznih kriterijih, v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 10/17). Na podlagi tega se določita prednostni vrstni red in čakalni seznam zavrnjenih otrok, ki se objavita na spletni strani in oglasni deski vrtca Čebelica Šentjernej. Vloge, ki so bile oddane po preteku roka za vpis novincev na novo šolsko leto se vodijo na seznamu naknadno oddanih vlog. Vrtec med šolskim letom na prosta mesta sprejema najprej otroke iz čakalnega seznama, v primeru dodatnih prostih mest pa še otroke iz seznama naknadno oddanih vlog.

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec:

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec001

Do konca meseca maja so starši praviloma obveščeni o sprejemu otroka v vrtec oz. uvrstitvi na čakalni seznam. V avgustu prejmejo obvestilo v kateri enoti bo njihov otrok in pri kateri vzgojiteljici oz. vzgojitelju.

Podaljšana porodniška: 

V primeru, da je med starši in vrtcem Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih že podpisana in imajo starši odobren podaljšan porodniški dopust, morajo to javiti svetovalni delavki vrtca, Klavdiji Kerin Božič. Postopek sprejema otroka v vrtec se v tem primeru ustavi s Sklepom o ustavitvi postopka, otroka pa se v skladu z novo ugotovljenimi pogoji za vstop uvrsti na čakalni seznam. V primeru, da Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih ni podpisana, otrok pa je uvrščen na čakalni seznam, se njegovo mesto na čakalnem seznamu ohrani ter se ga vključi po preteku porodniškega dopusta.

Izpis otroka:

Starši lahko otroka izpišejo kadarkoli to želijo, le da morajo to naznaniti upravi vrtca najmanj 15 dni pred želenim datumom izpisa na naslednjem obrazcu:

http://vrtec-sentjernej.si/files/2018/08/izpisnica2018.pdf

Uveljavljanje rezervacije otroka:

Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka za obdobje enega meseca oz. največ dveh mesecev v koledarskem letu (dva meseca strnjeno ali dvakrat po en mesec). Starši so odsotnost otroka dolžni vrtcu sporočiti pisno. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

https://vsentjernej.splet.arnes.si/sklep-o-dolocitvi-stroskov-zacasnega-izpisa-otrok-iz-vrtca/

Daljša odsotnost otroka: 

Če je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten več kot 21 delovnih dni, lahko starši ob predložitvi zdravniškega potrdila uveljavljajo znižanje plačila v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo s strani CSD-ja.

http://vrtec-sentjernej.si/files/2018/08/daljsa_odsotnost.pdf