Plačilo staršev za programe v vrtcih je določeno z Zakonom o vrtcih (100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU) in Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (129/06, 79/08, 119/08, 102/09, 62/2010-ZUPJS).

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS 62/10 in 40/11) določa pravico do znižanega plačila za programe vrtcev. Starši uveljavljate znižanje plačila pri krajevno pristojnem centru za socialno delo na podlagi Vloge za znižano plačilo vrtca, ki jo vložite v poštni nabiralnik  na vhodu centra, pošljete priporočeno po pošti ali jo oddate v elektronski obliki preko e-uprave. Vlogo oddate v mesecu pred vključitvijo v vrtec. Centri za socialno delo določajo plačilo staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede glede na materialni položaj. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Kdor prvič zaproša za pravico do znižanega plačila mora vložiti vlogo na CSD. Ob pridobitvi pravice do znižanega plačila vrtca se vloga za podaljševanje omenjene pravice od 1.12. 2018 dalje ne vlaga, saj bodo Centri za socialno delo odločili o nadaljnji upravičenosti. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Več podrobnosti o določanju pravice do znižanega plačila vrtca si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

https://www.gov.si/teme/znizano-placilo-vrtca/

Prilagamo obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede novosti pri uveljavljanju pravic do znižanega plačila vrtca.

Obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vloga za uveljavljanje znižanega plačila vrtca:

file:///C:/Users/Vzgojitelj/Downloads/Vloga_za_uveljavljanje_pravic_iz_javnih_sredstev%20(4).pdf

Dodatne informacije glede plačila vrtca lahko dobite v tajništvu vrtca Čebelica na telefonski številki 07 33 74 470.